Privacybeleid

1. Gegevensbescherming in een oogopslag

Algemene opmerkingen

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt als u deze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Voor gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming verwijzen wij u naar onze verklaring inzake gegevensbescherming die onder deze tekst is opgenomen.

Verzameling van gegevens op deze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de beheerder van de website. Hun contactgegevens zijn te vinden in het impressum van deze website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u deze aan ons verstrekt. Dit kunnen gegevens zijn die u bijvoorbeeld in een contactformulier invult.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de pagina-oproep). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website betreedt.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website zonder fouten wordt aangeboden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft te allen tijde het recht om gratis informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U heeft ook het recht om de correctie of verwijdering van deze gegevens te vragen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres voor deze en andere vragen over het onderwerp gegevensbescherming. Bovendien hebt u het recht om in beroep te gaan bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

U heeft ook het recht om, onder bepaalde omstandigheden, te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt. Zie voor details de privacyverklaring onder "Recht op beperking van de verwerking".

Analyse-instrumenten en instrumenten van derden

Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt vooral met cookies en met zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag is niet tot u te herleiden.

U kunt tegen deze analyse bezwaar maken of voorkomen door bepaalde hulpmiddelen niet te gebruiken. Voor gedetailleerde informatie over deze tools en uw mogelijkheid om u af te melden, zie de volgende privacyverklaring.

2. Hosting

Externe hosting

Deze website wordt gehost door een externe dienstverlener (Hoster). Persoonlijke gegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de hoster. Dit kan omvatten, maar is niet beperkt tot, IP-adressen, contactverzoeken, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens, namen, websitetoegangen en andere gegevens die door een website worden gegenereerd.

Het gebruik van de hoster is voor de uitvoering van een contract met onze potentiële en bestaande klanten (Art. 6 lid 1 lit. b DSGVO) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van ons online aanbod door een professionele aanbieder (Art. 6 lid 1 lit. f DSGVO).

Onze hoster zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dat nodig is om haar prestatieverplichtingen na te komen en zal onze instructies met betrekking tot deze gegevens opvolgen.

Sluiting van een contract voor de verwerking van bestellingen

Om de verwerking van de gegevens te garanderen, hebben we een contract voor de verwerking van de bestelling gesloten met onze gastheer.

3. Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Het legt ook uit hoe dit gebeurt en met welk doel.

We willen erop wijzen dat de gegevensoverdracht op het internet (bv. communicatie via e-mail) veiligheidsleemten kan vertonen. Een volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Noot over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is

Skiliften Poppenberg GmbH
Afdeling "Ruhrquelle
Gartenstrasse 23
59955 Winterberg

Telefoon: 02981 3241
E-mail: info@ruhrquelle.com

De verantwoordelijke voor de verwerking is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel en de middelen van de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen, enz.) bepaalt.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een eerder gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Hiervoor is een informele communicatie per e-mail aan ons voldoende. De rechtsgeldigheid van de gegevensverwerking tot aan de herroeping blijft door de herroeping onaangetast.

Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in speciale gevallen en tegen directe reclame (artikel 21 van het DPA)

ALS DE GEGEVENSVERWERKING OP BASIS VAN KUNST WORDT UITGEVOERD. 6 ABS. EEN LIT. E OF F DSGVO, HEEFT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW SPECIFIEKE SITUATIE, INCLUSIEF HET OPSTELLEN VAN PROFIELEN OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RESPECTIEVE RECHTSGROND WAAROP DE VERWERKING IS GEBASEERD, IS TE VINDEN IN DEZE GEGEVENSBESCHERMINGSVERKLARING. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ KUNNEN AANTONEN DAT ER DWINGENDE REDENEN ZIJN VOOR DE VERWERKING DIE BESCHERMING VERDIENEN EN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OF INDIEN DE VERWERKING DIENT OM JURIDISCHE CLAIMS TE DOEN GELDEN, UIT TE OEFENEN OF TE VERDEDIGEN (BEZWAAR VOLGENS ART. 21 LID 1 DSGVO).

INDIEN UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT MET HET OOG OP DIRECT MARKETING, HEEFT U HET RECHT OM U TE ALLEN TIJDE TE VERZETTEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS MET HET OOG OP DEZE MARKETING, MET INBEGRIP VAN DE PROFILERING, VOOR ZOVER DEZE VERBAND HOUDT MET DEZE MARKETING. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERVOLGENS NIET MEER GEBRUIKT VOOR DIRECTE RECLAME (BEZWAAR VOLGENS ARTIKEL 21 LID 2 DSGVO).

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van inbreuken op de DSGVO hebben de betrokkenen het recht een beroep te doen op een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, de plaats waar zij werken of de plaats waar de vermeende inbreuk is gepleegd. Het recht om in beroep te gaan doet geen afbreuk aan andere administratieve of gerechtelijke rechtsmiddelen.

Recht op gegevensdraagbaarheid

U heeft het recht om gegevens die wij op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst automatisch verwerken, in een gemeenschappelijk, machinaal leesbaar formaat aan u of aan een derde partij te laten overhandigen. Indien u vraagt om de gegevens rechtstreeks door te geven aan een andere verantwoordelijke persoon, gebeurt dit enkel voor zover dit technisch mogelijk is.

SSL- of TLS-codering

Deze site maakt gebruik van SSL of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of vragen die u ons als exploitant van de site stuurt. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als de SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Informatie, verwijdering en correctie

In het kader van de geldende wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde het recht om kosteloos informatie te verkrijgen over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de ontvangers ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, een recht op correctie of verwijdering van deze gegevens. Voor dit doel, evenals voor verdere vragen over het onderwerp van persoonlijke gegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in het impressum staat vermeld.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres. Het recht om de verwerking te beperken bestaat in de volgende gevallen:

  • Als u de juistheid van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben we meestal tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van de audit heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen.
  • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig was/is, kunt u verzoeken om beperking van de gegevensverwerking in plaats van verwijdering.
  • Als wij uw persoonlijke gegevens niet meer nodig hebben, maar u ze nodig heeft voor het uitoefenen, verdedigen of doen gelden van juridische claims, heeft u het recht om te verzoeken dat wij de verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken in plaats van ze te verwijderen.
  • Indien u bezwaar heeft gemaakt op grond van art. 21 lid 1 DSGVO, moet een evenwicht worden gevonden tussen uw belangen en die van ons. Zolang het nog niet duidelijk is wiens belangen er spelen, heeft u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt.

Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag ervan - alleen worden verwerkt met uw toestemming of met het oog op het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van wettelijke aanspraken of het beschermen van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van groot openbaar belang van de Europese Unie of een lidstaat.

Bezwaar tegen reclame-e-e-mails

Het gebruik van de in het kader van de afdrukverplichting gepubliceerde contactgegevens voor de toezending van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal wordt hierbij tegengesproken. De beheerders van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, bijvoorbeeld door middel van spam-mails.

4. Verzameling van gegevens op deze website

Cookies

De internetpagina's maken deels gebruik van zogenaamde cookies. Cookies beschadigen uw computer niet en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden opgeslagen.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser te herkennen bij een volgend bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte bent van het instellen van cookies en alleen in individuele gevallen cookies toestaat, het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen uitsluiten of in het algemeen en het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als u de cookies uitschakelt, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies, die nodig zijn voor het elektronische communicatieproces of voor het leveren van bepaalde door u gevraagde functies (bijv. winkelwagenfunctie), worden opgeslagen op basis van Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor een technisch foutloze en optimale dienstverlening. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijvoorbeeld toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1 letter a DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Voor zover andere cookies (bijv. cookies voor het analyseren van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in deze gegevensbeschermingsverklaring apart behandeld.

Server logbestanden

De aanbieder van de pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Deze zijn:

  • Browsertype en browserversie
  • gebruikt besturingssysteem
  • Verwijzende URL
  • Gastheernaam van de toegang tot de computer
  • Tijdstip van de serveraanvraag
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Deze gegevens worden geregistreerd op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij een technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website - hiervoor moeten de serverlogbestanden worden vastgelegd.

Contactformulier

Als u ons een aanvraag stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar opgeeft, door ons opgeslagen ten behoeve van de verwerking van de aanvraag en in het geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens vindt plaats op basis van Art. 6 lid 1 lit. b DSGVO, voor zover uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons rechtmatige belang bij een effectieve verwerking van de aan ons gerichte aanvragen (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO) of op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO), mits deze toestemming is gevraagd.

De gegevens die u in het contactformulier invult, blijven bij ons totdat u ons verzoekt de gegevens te verwijderen, uw toestemming om ze op te slaan herroept of het doel waarvoor ze zijn opgeslagen, ophoudt te bestaan (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen - met name bewaartermijnen - blijven onverlet.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw aanvraag inclusief alle persoonlijke gegevens (naam, aanvraag) door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de verwerking van uw aanvraag. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens vindt plaats op basis van Art. 6 lid 1 lit. b DSGVO, voor zover uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO) en/of op onze legitieme belangen (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO), aangezien wij een legitiem belang hebben bij een effectieve verwerking van de aan ons gerichte verzoeken.

De gegevens die u ons via contactverzoeken toestuurt, blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag te herroepen of het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen niet meer van toepassing is (bijv. nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen - met name wettelijke bewaartermijnen - blijven onverlet.

Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens alleen voor zover deze noodzakelijk zijn voor de totstandkoming, de inhoud of de wijziging van de rechtsverhouding (inventarisatiegegevens). Dit gebeurt op basis van artikel 6, lid 1, onder b), van de DSGVO, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen mogelijk maakt. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens over het gebruik van deze website (gebruiksgegevens) alleen voor zover dat nodig is om het gebruik van de dienst mogelijk te maken of in rekening te brengen.

De verzamelde klantgegevens worden na voltooiing van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie gewist. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Gegevenstransmissie bij het sluiten van een contract voor diensten en digitale inhoud

Wij geven persoonlijke gegevens alleen door aan derden als dit noodzakelijk is in het kader van het contract, bijvoorbeeld aan de kredietinstelling die belast is met de afhandeling van de betalingen.

Een verdere overdracht van de gegevens vindt niet plaats of alleen als u uitdrukkelijk hebt ingestemd met de overdracht. Uw gegevens worden niet zonder uitdrukkelijke toestemming aan derden doorgegeven, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden.

De basis voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder b), van de DSGVO, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen mogelijk maakt.

5. Analyse-instrumenten en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

De opslag van Google Analytics-cookies en het gebruik van deze analysetool zijn gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. De beheerder van de website heeft een legitiem belang bij de analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijvoorbeeld toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1 letter a DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

IP-anonimisering

We hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres door Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS overgebracht en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om verdere diensten te verlenen aan de exploitant van de website in verband met het gebruik van de website en het internet. Het door uw browser in het kader van Google Analytics verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

Browser plugin

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te selecteren, maar let op: als u dit doet kunt u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website gebruiken. U kunt het verzamelen van de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google ook voorkomen door de browser-plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is op de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Verzet tegen het verzamelen van gegevens

U kunt voorkomen dat Google Analytics uw gegevens verzamelt door op de volgende link te klikken Een opt-out-cookie is ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze site worden verzameld: Schakel Google Analytics uit.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Orderafhandeling

Wij hebben een contract met Google gesloten voor de verwerking van bestellingen en implementeren de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics volledig.

Opslagduur

Door Google opgeslagen gebruikers- en gebeurtenisgegevens die zijn gekoppeld aan cookies, gebruikers-ID's (bijv. gebruikers-ID) of reclame-ID's (bijv. DoubleClick-cookies, Android-reclame-ID) worden na 14 maanden geanonimiseerd of verwijderd. Details zijn te vinden onder de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

6. Plugins en gereedschap

YouTube met verbeterde gegevensbescherming

Deze website integreert video's van YouTube. De website wordt beheerd door Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

We gebruiken YouTube in de geavanceerde privacymodus. Volgens YouTube heeft deze modus het effect dat YouTube geen informatie over de bezoekers van deze website opslaat voordat ze de video bekijken. De uitgebreide privacymodus sluit echter niet noodzakelijkerwijs de overdracht van gegevens aan YouTube-partners uit. Dus of u nu een video bekijkt of niet, YouTube maakt verbinding met het Google DoubleClick-netwerk.

Zodra u een YouTube-video op deze website start, wordt een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. Dit vertelt de YouTube-server welke van onze pagina's u heeft bezocht. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, staat u YouTube toe om uw surfgedrag direct toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen uit uw YouTube-account.

Bovendien kan YouTube na het starten van een video verschillende cookies op uw eindapparaat opslaan. Deze cookies stellen YouTube in staat om informatie te verkrijgen over de bezoekers van deze website. Deze informatie wordt onder andere gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de gebruikerservaring te verbeteren en fraude te voorkomen. De cookies blijven op uw eindapparaat totdat u ze verwijdert.

Na de start van een YouTube-video kan de verdere gegevensverwerking in gang worden gezet, waarover wij geen controle hebben.

YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijvoorbeeld toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1 letter a DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Voor meer informatie over het privacybeleid van YouTube, zie hun privacybeleid op: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google-weblettertypen

Deze pagina maakt gebruik van zogenaamde webfonts, die door Google ter beschikking worden gesteld, voor een uniforme weergave van de lettertypes. De Google Fonts zijn lokaal geïnstalleerd. Een verbinding met Google-servers vindt niet plaats.

Google Maps (met toestemming)

Deze website maakt gebruik van de kaartenservice Google Maps via een API. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Om de privacy van deze site te waarborgen is Google Maps uitgeschakeld wanneer u deze site voor het eerst bezoekt. Een directe verbinding met de servers van Google komt pas tot stand wanneer u zelf Google Maps activeert (toestemming conform art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). Zo wordt voorkomen dat uw gegevens bij de eerste keer dat u de site bezoekt, naar Google worden doorgestuurd.

Na activering slaat Google Maps uw IP-adres op. Dit wordt dan meestal overgebracht naar een Google-server in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht nadat Google Maps is geactiveerd.

Voor meer informatie over hoe wij met gebruikersgegevens omgaan, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.